Konkurs urbanistyczno-architektoniczny "Plac Fabryczny"

Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała
ogłasza KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSU 980

na opracowanie:
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
ZAGOSPODAROWANIA REJONU PL. FABRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ.

Przedmiotem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej.

Podstawowym celem konkursu jest pozyskanie jak największej ilości koncepcji studialnych
i pomysłów na zagospodarowanie rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej oraz wybranie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego.
Prace konkursowe będą wykonywane w celu wykazania potencjału tego fragmentu miasta , jego możliwości użytkowych i atrakcyjności dla Inwestora.
Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych,
zaprojektowanych ze szczególnym poszanowaniem warunków:

- urbanistycznych 
- historycznych 
- społecznych 
- komunikacyjnych 

Rozwiązania konkursowe mają stanowić pomoc dla Zamawiającego w planowaniu i wyznaczaniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju Miasta. 

HARMONOGRAM KONKURSU:


Ogłoszenie konkursu w siedzibie Zamawiającego i na branżowych stronach internetowych.
Ogłoszenie konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

01.08.2018


Termin składania zapytań do Regulaminu Konkursu .

07.08.2018


Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu konkursu.

14.08.2018


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

21.08.2018


Weryfikacja dokumentów, sprawdzenie oświadczeń
i prawidłowości wypełnienia załączników, wskazanie terminu ich uzupełnienia.

24.08.2018


Termin uzupełnienia dokumentów.

30.08.2018


Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie
i zaproszeń do złożenia prac konkursowych.

31.08.2018


Termin złożenia prac konkursowych.

15.10.2018


Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

29.10.2018

 

Poniżej przedstawiamy pytania oraz  odpowiedzi odnośnie konkursu: 

1. Dot. zakresu opracowania, 
- zakres opracowania jest określony: 
- w części graficznej wytycznych urbanistycznych, 
- oraz w inwentaryzacji elektronicznej. 
Występuje różnica w przebiegu tych zakresów. 
Proszę określić na którym załączniku zakres opracowania jest obowiązujący.

 

2. Dot. wytycznych konserwatorskich.

- Warunki konserwatorskie przewidują:"obiekty bezstylowe,dobudowy

itp.należy przewidzieć do likwidacji".

Proszę określić jednoznacznie które obiekty są przeznaczone do

wyburzenia lub które można wyburzyć,

w/g koncepcji autorskiej.


Odpowiedź na pytanie 1:

- Zgodnie  z punktem 2.3.1. regulaminu konkursu granice opracowania

przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do wytycznych

urbanistycznych (M3) i te granice należy traktować jako obowiązujące.

Granice przedstawione na innych załącznikach (M1, M5) proszę traktować

jako poglądowe i orientacyjne.

Załącznik M1 został skorygowany i umieszczony poniżej pod nazwą:

"M1_R1_Mapa sytuacyjno-wysokościowa".

 

Odpowiedź na pytanie 2:

- Zakres wyburzeń lub przekształceń istniejących budynków nie będących

zabytkami pozostawia się do decyzji uczestników konkursu. 
Dopuszcza się także ingerencję projektową w budynkach zabytkowych oznaczonych 
w załącznikach M1 i M3 - jej charakter i skala powinna wynikać z autorskiej koncepcji.

 

3. Pytanie o możliwość organizacji wizji lokalnej dla uczestników konkursu.


Termin wizji lokalnej zostanie ustalony później i podany uczestnikom 

w formie wyjaśnienia -  informacji dodatkowej
(zgodnie z p.1.2.4. regulaminu).

 

pytanie wpłynęło 08.08.2018 godz 15.53 po terminie

3. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie do konkursu pn. Opracowanie

koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej.

Czy budynek parterowy - znajdujący się na Placu Fabrycznym obok Budynku E 
(dz. nr : 30/2, obręb ewid. : Dolne Przedmieście82) 
tj. poza granicą opracowania,  można przeznaczyć do wyburzenia?

Sekretarz Konkursu

arch. Janusz Kobiela

 

Ogłoszenie organizacyjne:

Wszystkich chętnych, zainteresowanych wizją lokalną oraz obejrzeniem wnętrz budynków znajdujących się w obszarze objętym konkursem sudialnym na opracowanie zagospodarowania Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej.
Informuję, że organizuję możliwość spaceru po obiektach w piątek tj. 21.09.2018r. w godzinach od 13:00-15:00.
Proszę o przybycie w okolicy godziny 13:00, ponieważ po godz. 15:00 musimy zwrócić klucze do budynków.

Pozdrawiam, do zobaczenia
Sekretarz Konkursu
Janusz Kobiela