Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na Centrum Przesiadkowe w Bielsku-Białej

 

Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała ogłasza

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSOWY SARP 1004  

na opracowanie:
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ 
CENTRUM PRZESIADKOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ. 

Podstawowym Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Rozwiązania konkursowe mają stanowić pomoc dla Zamawiającego w planowaniu i wyznaczaniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju Miasta. 

 

Organizator Konkursu w imieniu Zamawiającego, na podstawie pkt. 4.4 ust.4 rozdz. I informuje o zmianie w Regulaminie Konkursu - Rozdział I ust. 4 pkt. 4.1 Terminarz poz. 10:
Z uwagi na sytuację epidemiczną rozstrzygnięcie konkursu, rozkodowanie numerów prac konkursowych II Etapu konkursu odbędzie się 25 maja 2021 br. w miejscu obrad Sądu Konkursowego, publikacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bielsko.sarp.com.pl w dniu 27 maja br. Przebieg rozstrzygnięcia zostanie zarejestrowany i przygotowany do upublicznienia o czym Organizator poinformuje Uczestników Konkursu drogą elektroniczną oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.bielsko.sarp.com.pl

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu Konkursu - zgodnie z pkt. 5 Harmonogramu (.PDF)

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie - zgodnie z pkt. 8 Harmonogramu (.PDF)

Informujemy, że w dniu 08.02.2021.zostały wysłane wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia Wniosków o udział w konkursie. Prosimy o srawdzenie skrzynek mailowych pod adresami, z których zostały przesłane Wnioski o udział w konkursie.

Aktualizacja Załącznika NR 1     Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.DOC)

Aktualizacja Załącznika NR 2     Pełnomocnictwo (.DOC)

Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zgodnie z pkt. 3 Harmonogramu (.PDF)

UWAGA - Zmiana terminów w Harmonogramie konkursu (.PDF)

Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków do udziału w Konkursie - zgodnie z pkt. 3 Harmonogramu (.PDF)

 

    HARMONOGRAM KONKURSU:

 

Poz.

Czynność / Miejsce

Termin

1

Termin ogłoszenia Konkursu:

08-12- 2020 r.

2

Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem

do dnia 18.12.2020 r.

3

Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora

do dnia 05.01.2021 r.

4

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem

do dnia 11.01.2021 r. 18.01.2021 r.

5

Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora:

Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie.

6

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem

do dnia 18.01.2021 r. 29.01.2021 r.

7

Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia

Zostanie podany na stronie internetowej Konkursu (orientacyjnie do 25.01.2021r. 08.02.2021 r.)

8

Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie.

Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych lub wykluczeniu z udziału w Konkursie - zamieszczane będą na stronie internetowej Organizatora.

Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (orientacyjnie do   dnia 29.01.2021 r. 15.02.2021 r.).

9

Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie w siedzibie Organizatora, w godzinach urzędowania biura.

do dnia 31.03.2021 r. 30.04.2021 r. do godziny 15:00

10

Rozstrzygnięcie Konkursu w siedzibie SARP Oddział Bielsko-Biała przy ul. Głęboka 16/6 w Bielsku-Białej lub innym miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

W dniu 31.05.2021 r. 25.05.2021 r. Publikacja na stronie internetowej  www.bielsko.sarp.com.pl  27.05.2021 r.

11

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa - w siedzibie SARP Oddział Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej, lub miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu (orientacyjnie po 10.06.2021 r.).

 

Osoby do kontaktów:

Adam Skrzypczyk - Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Katarzyna Biernat - Zastępca Sekretarza Organizacyjnego Konkursu

e-mail: konkurs.cp-bielsko@sarp.com.pl

adres: SARP oddział Bielsko-Biała, ul. Głęboka 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

Materiały do pobrania:

Regulamin Konkursu- rewizja A. - w wymaganiach ogólnych w punkcie 2.1 dopisano ppkt. k) (.PDF)

Regulamin Konkursu (.PDF)

Dopuszczenie do udziału w konkursie:

Załącznik NR 1     Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.DOC)

Załącznik NR 2     Pełnomocnictwo (.DOC)

Załącznik NR 3     Oświadczenia (.DOC)

Załącznik NR 4     Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich (.PDF)

Składanie prac konkursowych:

Załącznik NR 5     Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu (.DOC)

Załącznik NR 6     Lista osób, członków zespołu autorskiego pracy konkursowej (.DOC)

Załącznik NR 7     Pokwitowanie złożenia opracowania konkursowego (.DOC)

Załącznik NR 8     Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie pracy konkursowej (.DOC)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

Załącznik NR  9     Mapa zasadnicza w skali 1:1 000 (.DXF, .DWG i .PDF)

Załącznik NR 10    Zakres Opracowania Konkursowego wraz z planowanym przebiegiem ul. Nowopiekarskiej w skali 1: 1 000 (.DWG i .PDF)

Załącznik NR 11    Mapa zasadnicza z naniesieniem budynków objętych ochroną konserwatorską w skali 1:1 000 (.PDF)

Załącznik NR 12    Schemat komunikacyjny nr 1 (.PDF)

Załącznik NR 13    Schemat komunikacyjny nr 2 (.PDF)

Załącznik NR 14    Dokumentacja fotograficzna wraz z załącznikiem mapowym (.ZIP)