KONKURS NA OSIEDLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY SARNI STOK W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała ogłasza

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY, OGRANICZONY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSOWY SARP 1045

na opracowanie:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU OSIEDLA WIELORODZINNEGO ZRÓWNOWAŻONEGO PRZY ULICY SARNI STOK W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna spójnego osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Sarni Stok w Bielsku-Białej. Spełnienie wymogów zrównoważonej architektury oznacza, że inwestycja powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych. 

HARMONOGRAM KONKURSU - REWIZJA A

 

 

1.

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

12.07.2023 r.

2.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 1)

 

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

 

Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

 

do dnia 17.07.2023 r.

01.09.2023 r.

3.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE - SKŁADANIE

 

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Konkursie i wymagań określonych przez Organizatora.

 

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po upływie terminu do ich składania.

 

24.07.2023 r.

05.09.2023 r.

4.

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

do dnia 26.07.2023 r.

 18.09.2023 r.

5.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 2)

 

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych.

 

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

do dnia 02.08.2023r.

22.09.2023 r.

6.

PRACE KONKURSOWE - SKŁADANIE

 

Ostateczny termin składania Prac konkursowych.

 

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

 

Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.

do dnia 16.10.2023r.

15.11.2023 r.

do godziny

15.00

7.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz  w   Biuletynie Zamówień Publicznych i zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

 

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

w dniu 20.11.2023 r.

15.12.2023 r.

8.

WYSTAWA POKONKURSOWA

 

O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie

9.

DYSKUSJA POKONKURSOWA

 

O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie

 

Osoby do kontaktów:

Katarzyna Biernat-Odrzywołek - Sekretarz Organizacyjny Konkursu

e-mail: konkurs.tbs-bielsko@sarp.com.pl

adres: SARP oddział Bielsko-Biała, ul. Głęboka 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

 

Elektroniczna Platforma Konkursowa - [link]

 

Poniższe materiały konkursowe do pobrania tutaj:

 

REGULAMIN KONKURSU - REWIZJA A

 

Załącznik nr 1  Istotne postanowienia umowy na wykonanie Przedmiotu usługi udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Załącznik nr 2  Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Prac konkursowych wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji.

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU  Wymagane do złożenia na etapie składania wniosków o dopuszczenie

 

Załącznik nr 3a  REWIZJA A - Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Załącznik nr 3b  Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy.

Załącznik nr 3b1 Oświadczenie Uczestnika konkursu, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Załącznik nr 3c Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

Załącznik nr 3d Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby

Załącznik nr 3e Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie.

Załącznik nr 3f Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU Wymagane do złożenia na etapie składania prac konkursowych

 

Załącznik nr 4a Wzór pokwitowania złożenia postaci papierowej Pracy konkursowej.

Załącznik nr 4b Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTOWE DO KONKURSU 

Do wypełnienia przez Uczestnika konkursu i złożenia jako element części opisowej pracy konkursowej

Załącznik nr 5a Informacja o planowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu usługi. – do zamiany na tabelę BGK

Załącznik nr 5b (5b1, 5b2, 5b3, 5b4)

   a. Tabela 1 programowa dla budynku (Załącznik nr 5b1)

   b. Tabela 2 parametrów dla budynku (Załącznik nr 5b2)

   c. Tabela 3 bilansu terenu opracowania konkursowego (Załącznik nr 5b3).

   d. Tabela 4 parametry związane z efektywnością energetyczną i neutralnością klimatyczną budynku (Załącznik nr 5b4).

 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTOWE DO KONKURSU - MATERIAŁY DO KONKURSU Materiały informacyjne i do wykorzystania przy opracowaniu pracy konkursowej 

 

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu konkursu

Załącznik nr 7.1 UCHWAŁA NR XXXII/800/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej – tekst uchwały

Załącznik nr 7.2 UCHWAŁA NR XXXII/800/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej – załącznik graficzny

Załącznik nr 8 Mapa zasadnicza 

Załącznik nr 8a Mapa zasadnicza z oznaczeniem zakresu konkursu

Załącznik nr 8 Mapa zasadnicza w formacie dwg

Załącznik nr 9  Opinia geotechniczna

Załącznik nr 10 Kryteria dla Certyfikatu Zielony Dom

Załącznik nr 11 Dokumentacja zdjęciowa

Załącznik nr 12   AKTUALIZACJA - Inwentaryzacja zieleni – zostanie udostępniona do 24 lipca 2023r. 31 sierpnia 2023 r.