KONKURS NA TEATR LALEK BANIALUKA Z ZIELONĄ BIBLIOTEKĄ

Miasto Bielsko-Biała Biuro Rozwoju Miasta oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała ogłasza

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY, OGRANICZONY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSOWY SARP 1054

 

na opracowanie:

KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NOWEJ SIEDZIBY TEATRU LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA Z ODDZIAŁEM KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ ZE ZBIORAMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TZW. „ZIELONĄ BIBLIOTEKĄ” W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. „Zieloną Biblioteką" w Bielsku-Białej (jako dwóch oddzielnych lub jednego obiektu) wraz z garażem podziemnym na ok. 100 samochodów osobowych oraz zagospodarowaniem terenu inwestycji jako obszaru opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem/obiektami.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 

 

1.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 16.01.2024 r.

2.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 1)

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

 do dnia 30.01.2024 r.

3.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE - SKŁADANIE

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Konkursie i wymagań określonych przez Organizatora.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po upływie terminu do ich składania.

do dnia 06.02.2024 r. 

do godziny 15.00

4.

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

19.02.2024 r.

5.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 2)

 Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych.

 Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

do dnia 04.03.2024 r.

6.

PRACE KONKURSOWE - SKŁADANIE

Ostateczny termin składania Prac konkursowych.

 Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

 Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Regulaminie Konkursu.

do dnia 29.04.2024 r. 

do godziny 15.00

7.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

 W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

w dniu 27.05.2024 r.

8.

WYSTAWA POKONKURSOWA

czerwiec 2024 r.

o dokładnej dacie wystawy Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani odrębnie

9.

DYSKUSJA POKONKURSOWA

czerwiec 2024 r.

o dokładnej dacie dyskusji Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani odrębnie

 

 Osoby do kontaktów:

Sekretarz Organizacyjny Konkursu:

arch. Hubert Wąsek, tel. +48 695 282 280

 

Zastępcy Sekretarza Organizacyjnego Konkursu:

arch. Aleksandra Targiel, SARP Biesko-Biała

arch. Aleksandra Adamkiewicz, SARP Biesko-Biała

telefon: +48 730 102 107

 

adres: SARP oddział Bielsko-Biała, ul. Głęboka 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

 

Elektroniczna Platforma Konkursowa - [link]

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do pobrania tutaj:

 

Poniższe materiały konkursowe do pobrania tutaj:

 

REGULAMIN KONKURSU + ZAŁĄCZNIKI 1-6 (PDF)

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE Wymagane do złożenia na etapie składania wniosków o dopuszczenie

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (DOCX)

ZAŁĄCZNIK NR 2 Pełnomocnictwo (DOCX)

ZAŁĄCZNIK NR 3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX)

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE Wymagane do złożenia na etapie składania prac konkursowych

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 Karta identyfikacyjna pracy konkursowej (DOCX)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (DOCX)

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE Pozostałe

 

ZAŁĄCZNIK NR 6Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji (DOCX)

 

MATERIAŁY KONKURSOWE

 

ZAŁĄCZNIK NR   7 Obszar opracowania (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR   8 Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej (DXF)

ZAŁĄCZNIK NR   9 Obszar opracowania w wersji elektronicznej (DXF)

ZAŁĄCZNIK NR 10 Obszary Jednostek MPZP w wersji elektronicznej (DXF)

ZAŁĄCZNIK NR 11 Wytyczne dla Teatru Banialuka (XLSX)

ZAŁĄCZNIK NR 12 Wytyczne dla Zielonej Biblioteki (Sugestie dla projektanta) (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 13 Wytyczne komunikacyjne (DOCX)

ZAŁĄCZNIK NR 14 Dokumentacja zdjęciowa (JPEG, Zdjęcia z lotu ptaka:10 szt., Zdjęcia z perspektywy człowieka:97 szt.)